Intabularea terenului o garantie a proprietatii

Intabularea terenului o garantie a proprietatiiIntabularea unui teren este acea inscriere prin care se dobandeste, se modifica, sau se stinge, cu titlu definitiv, un drept real imobiliar de la data inregistrarii cererii de inscriere. Inscrierea se face in cartea funciara pe baza actului prin care s-a constituit ori transmis in mod valabil acel drept. Intabularea stingerii unui drept se numeste radiere.

  

Actele necesare intabularii unui teren sunt urmatoarele:

– titlu de proprietate in original si copii legalizate;

– certificat fiscal;

– copie dupa buletin;

– plan parcelar stampilat de primarie;

– alte acte care demonstreaza calitatea de proprietar sau imputernicit (certificat de mostenitor, procuri speciale, imputerniciri, etc.).

Inscrierile in cartea funciara sunt de trei feluri:

– intabularea;

– inscrierea provizorie;

– notarea (art. 881, alin. 1, Cod civil).

Intabularea si inscrierea provizorie au ca obiect drepturile reale imobiliare cuprinse in cartea funciara, iar notarea are ca obiect drepturile Intabularea terenului o garantie a proprietatii1personale, faptele, si raporturile juridice.

Intabularea are ca obiect inscrierea drepturilor reale imobiliare, de pilda intabularea dreptului de proprietate in favoarea cumparatorului sau donatorului, intabularea ipotecii in favoarea creditorului, etc.

Intabularea constituie inscrierea obisnuita, normala a drepturlor reale imobiliare, fiind considerata o inscriere definitiva, perfecta, in sensul ca nu necesita vreo justificare ulterioara, cum este cazul inscrierii provizorii.

Pot fi astfel supuse intabularii in cartea funciara urmatoarele drepturi reale imobiliare:

-dreptul de proprietate;

-dezmembramintele dreptului de proprietate: dreptul de uzufruct, uz, servitute, etc;

-drepturi reale accesorii imobiliare: dreptul de ipoteca si privilegiile imobiliare;

-drepturile reale reglementate in acte normative speciale ale caror subiecte sunt statul si unitatile administrativ-teritoriale: dreptul de administrare, folosinta si concesiune.

Cartea funciara este un mijloc de evidenta care contine descrierea imobilelor, a drepturilor reale imobiliare, fapte sau raporturi juridice in legatura cu imobilele la care face referinta.

Intabularea terenului o garantie a proprietatii3Inscrierile de carte funciara sunt orice mentiune cuprinsa in cartea funciara sau in documentele cu care aceasta se intregeste, care este facuta de un functionar public competent, care au ca obiect descrierea imobilelor, aratarea drepturilor reale corespunzatoare, consemnarea actelor sau faptelor juridice privitoare la starea si capacitatea persoanelor, precum si a altor raporturi juridice in legatura cu imobilele respective.

Publicitatea imobiliara are rolul de a evita anumite neplaceri  in ceea ce priveste transmiterea unui drept de proprietate sub aspectul clandestinitatii sau in cazul dobandirii altor drepturi reale, fara sa fie asigurata publicitatea lor. In caz contrar, un vanzator de rea-credinta ar putea vinde, consecutiv, acelasi drept real imobiliar mai multor persoane, ajungandu-se la starea de incertitudine privind dreptul respectiv. Sistemul de publicitate imobiliara vine sa inlature tocmai astfel de situatii si de neajunsuri.

In dispozitia  Legii nr. 7/1996, intabularea reprezinta inscrierea definitiva a unui drept real imobiliar in cartea funciara si are loc dupa definitivarea lucrarilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala (oras, comuna, etc.).

Inscrierea care a mijlocit transmiterea, modificarea sau stingerea unui drept real devenind opozabila fata de terti de la data la care cererea de inscriere a fost inregistrata are un caracter declarativ.

Organizarea sistemului de publicitate imobiliara se realizeaza intr-un asa mod incat proprietarii adevarati, dobanditorii de buna-credinta a drepturilor reale, sa fie ocrotiti si sa aiba puterea  sa-si apere aceste drepturi.

In optica  noului Cod civil, efectele inscrierii in cartea funciara sunt:Intabularea terenului o garantie a proprietatii2

– efectul opozabilitatii;

– efectul informarii;

– efectul constitutiv;

– efectul achizitiv;

– efectul stabilirii rangului.

Poti citi articole interesante si aici.